diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Ֆինանսներ

Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագիրը ՀՀ-ում, նպատակներ և իրականացում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Աղքատություն հասկացությունն ու նրա դրսևորումները ՀՀ-ում
1.1 Աղքատություն հասկացությունն ու նրա տեսակները
1.2 Աղքատության դրսևորումները...

Էջ 38 Գին 15000 Դիտել

Մաքսային վճարները որպես պետական բյուջեի կարևոր բաղադրիչ՝ դրանց հավաքագրման կատարելագործման ուղիները

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Մաքսային վճարների տեսակները, դերն ու նշանակությունը
1.1 ՀՀ-ում կիրառվող մաքսային վճարների համակարգը
1.2 Մաքսատուրքը` որպես մաքսասակագն...

Էջ 60 Գին 25000 Դիտել

ՀՀ պետական բյուջեի հարկային եկամուտների դինամիկան նախաճգնաժամային և հետճգնաժամային ժամանակահատվածում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Պետական բյուջեի տեսամեթոդական հարցեր
1.1Պետական բյուջե. բովանդակությունը, էությունը, մեկնաբանումը
1.2 Հարկային եկամուտները որպես պետակ...

Էջ 60 Գին 25000 Դիտել

Համայնքների բյուջեները և դրանց նշանակությունը ՀՀ տեղական ֆինանսական համակարգի զարգացման գործում (Երևան համայնքի օրինակով)

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգի էությունը և առանձնահատկությունները
Տեղական ինքնակառավարման համակարգը ձևավորվող օրենսդրական դաշտը ՀՀ-ում<...

Էջ 69 Գին 28000 Դիտել

Կուտակային կենսաթոշակային համակարգը և դրա ձևավորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Կենսաթոշակային համակարգը որպես սոցիալական պաշտպանության համակարգի կարևոր տարր
1.1 Կենսաթոշակը որպես սոցիալական տրանսֆերտ
1.2 Կուտակայի...

Էջ 64 Գին 25000 Դիտել

Կարճաժամկետ և երկարաժամկետ ծրագրերի իրագործման հիմնախնդիրները ՀՀ համայնքներում

Բովանդակություն
Ներածություն
ԳԼՈՒԽ 1. Համայնքներում կարճաժամկետ և երկարաժամկետ ծրագրերի իրագործման սկզբունքները
1.1. Համայնքների ռազմավարական կառավարման անհրաժեշտությունը
1...

Էջ 64 Գին 25000 Դիտել

Հարկերը որպես բյուջեի եկամուտներ

Բովանդակություն
1. Պետական բյուջեի եկամուտների կազմն ու կառուցվածքը.
2. Հարկերը որպես բյուջեի եկամուտներ
3. Պետական բյուջեի եկամուտների կազմն ու կառուցվածքը
4. Պետական բյու...

Էջ 41 Գին 16000 Դիտել

Ֆինանսական կայունության ապահովման խնդիրները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Ֆինանսական կայունության ապահովման տնտեսամեթոդաբանական հարցերը
1.1 Ֆինանսական կայունության էությունը և ապահովման անհրաժեշտությունը
1.2 ...

Էջ 53 Գին 23000 Դիտել

Պետական բյուջեի եկամուտների կանխատեսումը դրանց կազմի ու կառուցվածքի կառավարումը ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Պետական բյուջեի էությունը, եկամուտների ձևավորման օրենսդրաիրավական հիմքերը
1.1 Պետական բյուջեի եկամուտների դասակարգման արտերկրյա փորձը
...

Էջ 65 Գին 28000 Դիտել

Համայնքների ֆինանսավորման կառուցակարգերի կատարելագործման ուղղությունները

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Տեղական ինքնակառավարման համակարգը և համայնքների ֆինանսավորման ժամանակակից միտումները
1. 1 Տեղական ինքնակառավարման համակարգը ՀՀ-ում և ...

Էջ 70 Գին 30000 Դիտել
123