diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Անհատական Աշխատանք Բանկային գործ

Արժութային արբիտրաժի էությունը, Արժույթի վերավաճառքը ժամանակի կամ տարածքային կտրվածքով

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Արժութային արբիտրաժի էությունը
2. Արժույթի վերավաճառքը ժամանակի կամ տարածքային կտրվածքով
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականութ...

Էջ 13 Գին 1.800 Դիտել

Վճարային քարտերի սպասարկումը ՀՀ առևտրային կենտրոններում

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Առևտրային գործարքներում կիրառվող վճարման ձևերը
2. Ինտերնետային և քարտային վճարումները ՀՀ առևտրային կենտրոններում
Եզրակացություն
Էջ 12 Գին 1.800 Դիտել

Վարկային ռիսկի առաջացման պատճառները

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Վարկային ռիսկի հասկացությունը
2. Վարկային ռիսկի առաջացման պատճառները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Էջ 13 Գին 2.000 Դիտել

Իրացվելիության ռիսկի գնահատումը իրացվելիության ճեղքվածքների միջոցով

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Իրացվելիության ռիսկի հասկացությունը
2. Իրացվելիության ռիսկի գնահատումը իրացվելիության ճեղքվածքների միջոցով
Եզրակացություն
Օգտ...

Էջ 16 Գին 2.500 Դիտել

Ինվեստորների տեսակները

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Ինվեստորների տեսակները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Սալնազարյան Ա.Բ. Արժեթղթերի շուկա, Եր., Զանգակ...

Էջ 10 Գին 1.500 Դիտել

Բանկերի հաշվային պլանը

Ներածություն
1. Հաշվային պլանի կազմման սկզբունքները, կարգերը, բաժինները, ենթաբաժինները և քառանիշ հաշիվները
2. Անալիտիկ և սինթետիկ հաշիվները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրակա...

Էջ 18 Գին 2.700 Դիտել

Արժութային ռիսկերի հեջավորման հիմնական ռազմավարությունը

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Արժութային ռիսկի հասկացությունը
2. Արժութային ռիսկերի հեջավորման հիմնական ռազմավարությունը և դրանց մեխանիզմները
3. Հեջավորման հնարա...

Էջ 13 Գին 1.850 Դիտել

Մասնագիտացված, թե ունիվերսալ բանկ որ ուղղությամբ կգնան ներկայիս բանկերը

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Մասնագիտացված բանկի հասկացությունը
2. Ունիվերսալ բանկի հասկացությունը
3. Ո՞ր ուղղությամբ կգնան ներկայիս բանկերը
Եզրակացությու...

Էջ 17 Գին 2.500 Դիտել

Արժութային ռիսկ

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
Ներածություն
1. Արժութային ռիսկի սահմանումը
2. Արժութային ռիսկի գնահատումը (արժութային ճեղքված, սթրես թեստեր)
Եզրակացություն
Օգտագործված ...

Էջ 8 Գին 1.500 Դիտել

Վճարահաշվարկային համակարգում առաջացող ռիսկերը և դրանց դասակարգումը

Բովանդակություն

Ներածություն
Վճարահաշվարկային համակարգում առաջացող ռիսկերը և դրանց դասակարգումը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


...

Էջ 10 Գին 2.000 Դիտել