diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Մագիստրոսական Աշխատանք Տնտեսական գործունեության վերլուծություն

Կազմակերպություններում ֆինանսական հոսքերի վերլուծության և կառավարման հիմնախնդիրները

Մագիստրոսական թեզը բաղկացած է ներածությունից, երեք գլուխներից, որոնք բովանդակում են յոթ ենթահարցեր, եզրակացություններից, առաջարկություններից և օգտագործված գրականության ցանկից: ...

Էջ 85 Գին 38000 Դիտել

Կազմակերպության ֆինանսական ռեսուրսների ձևավորումը և արդյունավետ օգտագործման ուղիները

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Ֆինանսական ռեսուրսների ձևավորման մոտեցումները շուկայական տնտեսության պայմաններում
1.1 Ֆինանսական ռեսուրսների էությունը և ձևավորման առ...

Էջ 74 Գին 32000 Դիտել