diplom.am

077 42 73 23 email` [email protected]

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Կուրսային Հայոց լեզու և գրականություն

Թումանյան բանաստեղծը և մտածողը

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Թումանյան մարդը
2. Մարոն (1887)
3. Լոռեցի Սաքոն (1889)
4. Քաղաքական պոեմի փորձերը
5. Հառաչանք
6. Անուշ (1890) Էջ 35 Գին 5.000 Դիտել

խմբային հետազոտական աշխատանքների կազմակերպումը հնչյունափոխության թեմայի դասավանդման ընթացքում

Ներածություն
1. Հիմնական և ավագ դպրոցի չափորոշչով ուսուցչի առջև դրված խնդիրներն այդ ուղղությամբ
2. Բուն թեմայի մասին տեսական մի քանի բացատրություններ
3. Տվյալ թեմայի ուսուցման նպա...

Էջ 16 Գին 2.400 Դիտել

Մակբայները Եզնիկ Կողբացու Եղծ Աղանդոցում

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
1. Մակբայը որպես խոսքի մաս
2. Մակբայի տեսակները
3. Եզնիկ Կողբացու «Եղծ աղանդոց» երկի բնույթը
4. Մակբայները Կող...

Էջ 29 Գին 4.000 Դիտել

Թարգմանական մտքի զարգացումը Անգլիայում և ԱՄՆ-ում

-

Էջ 20 Գին 6.000 Դիտել

Շարահյուսություն

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Գոյականական բառակապակցություն
2. Բայական բառակապակցություն և նախադասություն
2.1. Շարույթ
2.2. Ենթակա
2.3. Ստորոգ...

Էջ 20 Գին 6000 Դիտել

Ձևաբանություն

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Գոյականական բառաձևերի հարացույց
2. Անվանական հոլովում
3. Դերանվանական հոլովում
4. Ստորոգական բայաձևերի հարացույց
4.1. Համադ...

Էջ 15 Գին 4500 Դիտել