diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Ռեֆերատ Նախագծերի կենսապարբերաշրջանը, կառուցվածքի ձևավորումը, գործառույթները և կառավարման ենթահամակարգերը

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Ներածություն
1. Նախագծի կենսապարբերաշրջանը, կառուցվածքի ձևավորումը, գործառույթները և կառավարման ենթահամակարգերը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Мазур И. И., Шапиро В.Д. - Управление проектами, Учебное пособие, М. 2004
2. Заренков, В. А. Управление проектами, Учебное пособие, М. 2006
3. http://www.itinfo.am

Էջ 9 Գին 1.300 Պատվիրել