diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Մարկետինգ

Գովազդի տեղը և դերը մարքեթինգում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Մարքեթինգային տեղեկատվական համակարգերի բնութագրումը
1.1 Մարքեթինգային տեղեկատվական համակարգերի նշանակությունը
1.2 Մարքեթինգայի...

Էջ 67 Գին 26800 Դիտել

Մարքեթինգի առանձնահատկությունները ժամանակակից աշխարհում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Ժամանակակից մարկետինգի հիմնադրույթը և կազմակերպման արդի մեթոդաբանական դրույթները
1.1 Ժամանակակից մարկետինգի հիմնադրույթը և դրա ձևավոր...

Էջ 37 Գին 15000 Դիտել

Ապահովագրական մարքեթինգը և դրա կազմակերպման համակարգը

Բովանդակություն
Ներածություն

Գյուխ 1. Մարքեթինգի տեսական ասպեկտները ծառայությունների ոլորտում
1.1. Մարքեթինգը ծառայությունների ոլորտում. էությունն ու առանձնահատկություններ...

Էջ 60 Գին 24000 Դիտել

Վաճառահանման ծավալի պլանավորումը և վերլուծությունը

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Վաճառահանման ծավալի պլանավորման և վերլուծության տեսական հիմքերը
1.1 Վաճառահանման էությունը, ձևերը և հիմնական խնդիրները
1.2 Վաճ...

Էջ 65 Գին 28000 Դիտել

Պատրաստի արտադրանքի արդյունավետության բարձրացման ուղիները Ջերմուկ Գրուպում

Բ Ո Վ Ա Ն Դ Ա Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ՊԱՏՐԱՍՏԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
1.1.Պատրաստի արտադրանքի գնահատումը և հաշվառումը
1.2.Պատրաստի արտադրանքի...

Էջ 80 Գին 20.000 Դիտել