diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Մագիստրոսական Աշխատանք Բիզնեսի կազմակերպման առանձնահատկությունները և կատարելագործման ուղիները պահեստային տնտեսություններում

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ԲԻԶՆԵՍԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՁԵՎԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
1.1. Բիզնեսի էությունը և հիմնական հասկացությունները
1.2. Բիզնեսի կազմակերպման ձևերը
ԳԼՈՒԽ 2. ԲԻԶՆԵՍԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ՊԱՀԵՍՏԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ, ՊԱՀԵՍՏԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ
2.1. Պահեստների տեսակները և հիմնական գործառույթները ՀՀ-ում
2.2. Պահեստային գործընթացների կազմակերպման առանձնահատկությունները և դրանց վերլուծման ուղիները
2.3. Պահեստային տնտեսության բիզնես-գործընթացի արդյունավետության բարձրացման ուղիները
ԳԼՈՒԽ 3. ՊԱՀԵՍՏԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԲԻԶՆԵՍ-ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ
3.1. Պահեստային տնտեսության կատարելագործման հնարավոր ուղիները
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

1. Գործարարության հիմունքներ, Ն. Հայրապետյան, Ն. Հայրապետյան, Ֆինանսաբանկային քոլեջ, Երևան 2003.
2. Էվինյան Շ.Դ. «Ձեռնարկատիրության էկոնոմիկա», Երևան, 2007.
3. «Ջերմուկ ազգային պարկի ստեղծման իրականացվելիության արագ գնահատում» ծրագիր
4. Агеев А. И. Предпринимательство: проблемы собственности и культуры. - М.: Эконом, 1997.
5. Акофф Р. Планирование будущего корпорации. - М.: Прогресс, 1985.
6. Арсенова Е.В., Балыков Я.Д. Экономика организации (предприятия): Учебник/ под ред. Н.А. Сафронова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М,: Экономистъ, 2004.
7. Баринов В.А. Экономика фирмы: стратегическое планирование: Учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2005.
8. Витун С. Е., Чигрина А.И. Финансы организаций. Часть 1. Пособие для студентов специальности "Финансы и кредит". Гродно ГрГУ им. Я. Купалы. 2010.
9. Волгин В.В. Склад. Организация. Управление. Логистика. – М.: Дашков и К, 2006.
10. Гаджинский А.М. Логистика: Учеб. для высших и средних, специальных учебных заведений.- М.: «Дашков и Ко «, 2007.
11. Грищенко О.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000.
12. Грузинов В., Грибов В. Предпринимательство: формы и методы организации предпринимательской деятельности - М., 1996.
13. Жуковская В.М. Факторный анализ в социально-экономических исследованиях.- М.: Кнорус, 2011.
14. Интегрированная логистика накопительно-распределительных комплексов (склады, транспортные узлы, терминалы): Под общ. ред. Л.Б. Миротина. – М.: Экзамен, 2003.
15. Козловский В.А. Производственный менеджмент: Учебник – М.: ИНФРА – М, 2005.
16. «Логистика». А.Д. Чудаев М., 2009.
17. «Логистика» Учебник/ А.М. Гаджинский. 18-изд., перераб. И доп.-М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010.
18. Новицкий Н.И. Организация производства на предприятиях: Учеб.-метод.пособие. – М.: Финансы и статистика, 2001.
19. Новицкий Н.И. Организация производства на предприятиях: Учебно-методическое пособие – М.: «Финансы и статистика», 2003.
20. Осинцев А.Н. Конкурентоспособность и ключевые компетенции в сфере организации производства / А.Н.Осинцев, В.Н.Родионова, Н.В.Федоркова // Организатор производства. – 2009. - №2 (41).
21. «Основы логистики» /Под. Ред Л.Б. Миротина и В.И Сергеева. М.: ИНФРА –М, 1999.
22. Основы логистики: Учеб.пособие/Под. ред. Л.Б. Миротина и В.И. Сергеева. – М.: ИНФРА-М, 2000.
23. Предпринимательство. Учебник. /М.Г. Лапуста, А.Г. Поршнев, Ю.Л. Старостин, Л.Г. Скамай – М.: ИНФРА, 2003.
24. Ïðîòàñîâ Â. Ô. “Àíàëèç äåÿòåëúíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ ïðîèçâîäñòâî, Ý‎êîíîìèêà (ôèðìû), ôèíàíñû, èíâåñòèöèè, ìàðêåòèíã.” Ìîñêâà “Ôèíàíñû è ñòàòèñòèêà” 2003.
25. Савруков Н.Т., Закиров Ш.М. Организация производства: Конспект лекций – СПб.: Издат-во «Лань», 2002.
26. Сайфиева С.Н., Ремезова М.Ю., Планирование промышленного производства в историческом аспекте. Промышленная политика в РФ – 2006. № 4.
27. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика организаций (предприятий): Уч. – М: ТК Велби, 2006.
28. Складское и тарное хозяйство. Г.М. Демичев. М.: 1990.
29. Сухопаров С. Методика выбора рынка сбыта.// Вопросы управления предприятием. – 2008. - №2.
30. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент: Учебник для вузов – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.
31. Хоскинг А. Среда предпринимательства. Курс предпринимательства. - М.: Интер, 2000.
32. Шепеленко Г.И. Экономика, организация и планирование производства на предприятии.Учеб.пособие для студентов экономического факультета и вузов. 2-е изд., доп. и перераб. – Ростов – на – Дону: изд.центр «МарТ», 2005.
33. Экономика предприятия: Учебник под ред. Н.А.Сафроновой – М.: “Юрист”, 1998.
34. Экономика предприятия /под ред.В.Я. Хрипача, Мн.: Экономпресс, 2001.

Էջ 78 Գին 23.000 Պատվիրել