diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Մագիստրոսական Աշխատանք Փոքր բիզնեսի զարգացման հեռանկարները, բարելավման ուղիները բեռնատար ավտոտրանսպորտում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1 Փոքր բիզնեսի էությունը, նշանակությունը և դրա զարգացման հեռանկարները
1.1 Փոքր բիզնես էությունը և զարգացման միտումները
1.2 Փոքր բիզնեսի կազմակերպաիրավական ձևերը
1.3 Փոքր բիզնեսի առավելությունները և նշանակությունը տնտեսության զարգացման համար

Գլուխ 2. Փոքր բիզնեսի զարգացման հեռանկարները բեռնատար ավտոտրանսպորտում
2.1 Բեռնատար ավտոտրանսպորտի նշանակությունը Երևան քաղաքում
2.2 Փոքր բիզնեսի զարգացման հեռանկարները բեռնատար ավտոտրանսպորտում
2.3 Փոքր բիզնեսի բարելավման ուղիները բեռնատար ավտոտրանսպորտում

Գլուխ 3. Փոքր բիզնեսի զարգացման հեռանկարները բեռնատար ավտոտրանսպորտում
3.1 Բեռնատար ավտոտրանսպորտի նշանակությունը Երևան քաղաքում
3.2 Փոքր բիզնեսի զարգացման հեռանկարները բեռնատար ավտոտրանսպորտում
3.3 Փոքր բիզնեսի բարելավման ուղիները բեռնատար ավտոտրանսպորտում

Գլուխ 4. Փոքր բիզնեսի զարգացման հեռանկարները Երևան քաղաքում
4.1 “Լեգարա” ավտոտրանսպորտային ձեռնարկության համառոտ բնութագիրը
4.2 “Լեգարա” ավտոտրանսպորտային ձեռնարկության գործունեության վերլուծությունը
4.3 Փոքր բիզնեսի կատարելագործման ուղիները Երևան քաղաքի ավտոտրանսպորտային ձեռնարկություններում

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Հատված
Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ
1. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք: ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր, 17: Ե., 1998,
2. “Բաժնետիրական ընկերությունների մասին” ՀՀ օրենքը, գիրք Ա
3. Մենեջմենթ դասագիրք Յու. Սուվարյանի ընդհանուր խմբագրությամբ, Երևան 2007թ,
4. Երևանի զարգացման 2010-2013թթ. ծրագիր, Երևան 2009թ.
5. Հայաստանի Հանրապետության մարզերը թվերով, 2009, Վիճակագրական ժողովածու, 2009,
6. ՀՀ կառավարություն, “Հայաստանում փոքր ու միջին ձեռնարկատիրության զարգացման քաղաքականության և ռազմավարության հիմնադրույթները”, 2000թ. օգոստոս
7. Գ. Խաչատրյան, Ձեռնարկության էկոնոմիկա և կառավարում ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2009թ,
8. Գ. Կիրակոսյան, Տնտեսագիտության տեսության ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2003թ.,

Էջ 73 Գին 31000 Պատվիրել