diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Մագիստրոսական Աշխատանք Պայմանագրի դերը գործարարական հարաբերությունների կարգավորման գործում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Գործարարական հարաբերությունների ընդհանուր բնութագիրը
1.1. Գործարարական հարաբերությունների էությունը
1.2. Գործարարական հարաբերություններին մասնակցող սուբյեկտների ընդհանուր բնութագիրը
Գլուխ 2. Գործարարական պայմանագրի էությունը եվ կառուցվածքը
2.1. Գործարարական պայմանագրի հասկացությունը
2.2.Գործարարական պայմանագրի կնքման կարգը և ձևը
2.3.Գործարարական պայմանագրի բովանդակությունը
2.4.Գործարարական պայմանագրի լուծման և փոփոխման կարգը
Եզրակացություններ եվ առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ

Գործարարական հարաբերությունները գործարարական իրավունքի իրավական նորմերով կարգավորվող հասարակական հարաբերություններն են, որոնք ձևավորվում են ձեռնարկատիրական գործունեության, ինչպես նաև դրա հետ սերտորեն կապված կազմակերպաիրավական, ոչ առևտրային, այդ թվում շուկայական տնտեսության պետական կարգավորման հարաբերությունների առաջացման արդյունքում:

Էջ 50 Գին 40000 Պատվիրել