diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Մագիստրոսական Աշխատանք Ներքին առևտրի զարգացման ուղղությունները, հիմնախնդիրները և տնտեսական գործունեության վերծուծությունը

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Ներքին առևտուրը և դրա զարգացման ուղղությունները
1.1 Ներքին առևտրի էությունը և ենթակառուցվածքը
1.2 Ներքին առևտրի սուբյեկտների գործունեության շուկայական պայմանները
1.3 Ներքին առևտուրը և դրա զարգացման ռազմավարական խնդիրները

Գլուխ 2. Ներքին առևտրի զարգացման հիմնախնդիրները
2.1 Ներքին առևտրի զարգացման ժամանակակից միտումները
2.2 Շուկայի կառուցվածքը և ներքին առևտրի խնդիրները
2.3 Ներքին առևտրի պաշտպանության միտումները

Գլուխ 3. Ալեքս-Գրիգ ՍՊԸ-ի տնտեսական գործունեության վերլուծությունը
3.1 Ալեքս-Գրիգ ՍՊԸ-ի գործունեության ընդհանուր բնութագիրը
3.2 Ալեքս — Գրիգ ՍՊԸ-ի նյութատեխնիկական բազայի վիճակը
3.3. Ալեքս-Գրիգ կազմակերպության հիմնական ցուցանիշների վերլուծությունը և կատարելագործման ուղիները

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Հատված
Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ
1. Կոմերցիայի հիմունքներ, Ս.Հ.’ուլանիկյանի խմբագրությամբ, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, Տնտեսագետ, 2005
2. Գ. Կիրակոսյան, Տնտեսագիտության տեսություն, Երևան 2009թ.
3. К.А. Раицкий. Новые подходы к обеспечению высоких, устойчивых темпов роста экономики торговых структур, М.: 2002
4. А.М. Морозова. Развитие торговли в стране и отдельных регионах, М.: 2001
5. А.А. Перевязкина. Роль комплексного анализа финансового состояния и эффективности деятельности в работе финансового менеджера, М.: 2001
6. Концепция развития внутренней торговли товарами народного потребления Министерства торговли Российской Федерации. М.: 2005
7. Абчук В.А. Коммерция: учебник. СПб.: Издательство Михайлова В. А., 2000. 475 с.
8. Бланк И. А. Управление торговым предприятием М.:Тандем,1998.
9. Альбеков А.У., Согомонян С.А. Экономика коммерческого предприятия. Учебное пособие, Ростов на Дону, Феникс, 2004

Էջ 73 Գին 30000 Պատվիրել