diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Մագիստրոսական Աշխատանք Թվաբանական հիմնական գործողությունները և նրանց դերը թվային բազմություննրի ընդլայնման տեսանկյունից

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ներածություն

Գլուխ 1. Թվաբանական գործողություններ. Գումարումը հանումը, բազմապատկումը և բաժանումը, որպես թվաբանական հիմնական գործողություններ

1.1 Թվաբանություն. Թվաբանական հիմնական գործողությունների ընդհանուր բնութագիրը

1.2 Գումարումը և հանումը որպես թվաբանական հիմնական գործողություն

1.3 Բազմապատկումը և բաժանումը որպես թվաբանական հիմնական գործողություններ

1.4 Թվաբանական գործողությունների կատարման հերթականությունը

Գլուխ 2. Թվաբանական գործողութոյւնների դերը թվային բազմությունների ընդլայնման տեսանկյունից

2.1 Թվաբանական գործողությունները տարբեր համակարգերում

2.2 Թվաբանական գործողությունների դերը թվային բազմությունների ընդլայնման գործում

Եզրակացություն

Գրականության ցանկ1. Менчинская, Н. А. Вопросы мето- дики и психологии обучения арифметике в начальных классах [Текст] / Н. А. Менчинская. – М.: Просвещение, 1965.
2. Паболкова, Н. Н. О понятии вели- чины и признаках ее проявления [Текст] / Н. Н. Паболкова // На- чальная школа. – 2004. – № 3
3. Мищенко А.С., Соловьев Ю.П. Кватернионы // Квант. 1983. №9.
4. Martin John Baker Use of quaternions to represent transformations in 3D // URL: http://www.euclideanspace.com/maths/algebra/realNormedAlgebra/quaternions/index.htm (дата обращения 30.10.2011)
5. Стойлова Л.П., Виленкин Н.Я., Лаврова Н.Н. Математика: в 2-х г.-М.: Просвещения, 1994,
6. Пышкало А.М., Стойлова Л.П. и др. Теоретиеские основы начального курса математики.- М.: Просвещения, 1974,
7. Мерзон А.Е., Добротворский А.С., Чекин, А.Л. Пособие по математике для студентов факультетов начальных классов.-М.: Изо-во Институт практической психологии, 1998,
8. Аматова Г.М., Аматов М.А., Математика. Упражнения и задачи: Учеб. пособие для студ. высш.пед.учеб заведений.-М: Изо-во Академия, 2008.
9. Аматова Г.М., Аматов М.А., Математика: Учеб. пособие для студ. высш.пед.учеб. заведений.-М: Изо-во Академия, 2008. кн 1-256с., ки 2. -240с.
10. Истомина Н.Б. Методика обучения математике в началньых классах. М., 2001
11. Курманалина Ш. Методика преподавания математики в начальных классах. М., 2011
12. Актуальные проблемы методики обучения математике в начальных классах./ Под ред. М.И. Моро, А.М. Пышкало. -М.: 2007

Էջ 45 Գին 15.000 Պատվիրել