diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Կուրսային Փոխառու կապիտալի կառավարումը

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Փոխառու կապիտալի կազմը
2. Ֆինանսական լծակի արդյունավետություն, ֆինանսական լծակի արդյունավետության ուս և ֆինանսական լծակի դիֆերենցիալ
3. Վարկավորման գործընթացի կազմակերպումը
4.Փոխառու կապիտալի ներգրավման արդյունավետության ցուցանիշները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Սարգսյան Ա.Զ., Առաքելյան Կ.Ա. Տնտեսական գործունեության վերլուծություն, Եր., Տնտեսագետ, 2005
2. Սարգսյան Ա.Զ., Մարջանյան Ա.Մ. Հաշվապահական հաշվառում, Եր., Տնտեսագետ, 2009
3. Ավագյան Գ. Վ. Կորպորատիվ արժեթղթերը և դրանց ձևերը, Եր., Տնտեսագետ, 2002
4. Սալնազարյան Ա.Բ. Արժեթղթերի շուկա (ուսումնական ձեռնարկ), Եր., 2009
5. Բադանյան Լ.Հ. Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ, Երևան, 2007
6. Խաչատրյան Գ.Հ. Տնտեսագիտության տեսություն (ուսումնական ձեռնարկ), Երևան, 2007
7. Անդրեասյան Ա. Վարկային գործառնություններ, Երևան, 2003
8. Кадерова Н.Н. “Корпоративные финансы”: Учебное пособие. - Алматы: Экономика, 2008
9. Бочаров В.В., Леонтьев В.Е. “Корпоративные финансы”, Питер, 2004

Էջ 12 Գին 1.800 Պատվիրել