diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Կուրսային Տնտեսական շահույթ

Բովանդակություն
Ներածություն
1. Շահույթի էությունը և տնտեսական բովանդակությունը
2. Տնտեսական շահույթը որպես գործոնային եկամուտ
3. Տնտեսական շահույթի աղբյուրները և գործառույթները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Թովմասյան Ռ.Ա. Տնտեսագիտության տեսություն (հարցեր և պատասխաններ), Եր., Տնտեսագետ, 2004
2. Խաչատրյան Հ. Գ., Տնտեսագիտության տեսություն, Եր., 2007
3. Ներսիսյան Կ.Ռ., Միրզոյան Բ.Ս.Տնտեսագիտության տեսություն դասընթացի սեմինար պարապմունքների մեթոդական ձեռնարկ, Եր., ՀՊԱՀ, 2008
4. Բայադյան Ա.Հ. Ֆինանսական վերլուծություն (ուսումնական ձեռնարկ), Եր., Լիմուշ, 2008
5. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М., 1982
6. Чепурина М. Н., Курс экономической теории, Киров, “АСА”, 2000

Էջ 20 Գին 3.000 Պատվիրել