diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Կուրսային Ղարաբաղյան հակամարտության աշխարհաքաղաքական փոխակերպման գործընթացը

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Ղարաբաղյան հակամարտությունը ռուսական և օսմանյան կայսրությունների քայքայման ժամանակահատվածում
2. Տարածաշրջանի խորհրդայնացումն ու դրա աշխարհաքաղաքական հետևանքները Ղարաբաղյան հակամարտության դինամիկայի վրա
3. Ղարաբաղյան հակամարտությունը խորհրդային աշխարհաքաղաքական իրողություններում
4. Ղարաբաղյան հակամարտությունը հետխորհրդային շրջանում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Բաբայան Դ., «Ղարաբաղյան հակամարտություն. պատմական, իրավական և այլ ասպեկտներ», «21-րդ ԴԱՐ», թիվ 1(7), 2005 թ.,
Գալստյան Խ. Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հեռանկարները, «21-րդ ԴԱՐ», թիվ 4 (10), 2005թ.
Զոհրաբյան Է. Սովետական Ռուսաստանի և հայ-թուրքական հարաբերությունները, Եր., 1979թ.
Կառավարում, 2002’3
Հայաստանի միջազգային դիվանագիտության և սովետական արտաքին քաղաքականության փաստաթղթեր /1828-1923/, Եր., 1972թ.
Абас-Кули-Ага Бакиханов, “Гюлистан-Ирам”, Издание Общества обследования и изучения Азербайджана, Баку, 1926
История Азербайджана, под редакцией Сумбатзаде А.С., Гулиева А.Н., Токар- жевского Е.А ., том 1, «С древнейших времен до присоединения Азербайджана к России», Издательство Академии наук Азербайджанской ССР, Баку, 1958.
Кавказский календарь на 1917 год, Тифлис, 1916.
Манасян А. Карабахский конфликт: Ключевые понятия и хроника. — Ер.։ НОФ “Нораванк”, 2005.
Northern, Western and Southern boundaries of Armenia. War Office, London, 1920, MPKK/38, M960.16, Archive Editions, 1996.
http://www.nkr.am/rus/mid/chron.htm, 11.04.08
և այլն

Էջ 30 Գին 4.500 Պատվիրել