diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Կուրսային Կառավարչական հաշվառման հաշիվներ

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Կառավարչական հաշվառման հաշիվների դասակարգումը և ծախսումների կուտակման և դուրս գրման կարգը
2. Արտադրական ծախսումները հաշվառող հաշիվների բնութագիրը և օգտագործման մեխանիզմը
3. Ոչ ընթացիկ ակտիվների կառուցման (ստեղծման) ծախսումները հաշվառող հաշիվների կիրառման մեխանիզմը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


1. Սարգսյան Ա.Զ., Մարջանյան Ա.Մ. Հաշվապահական հաշվառում, Եր., Տնտեսագետ, 2009
2. Սարգսյան Ա.Զ., Պողոսյան Մ.Բ. Կառավարչական հաշվառում, Եր., Տնտեսագետ, 2009
3. Ճուղուրյան Ա.Գ. Հաշվապահական հաշվառումը կազմակերպություններում, Եր., 2005
4. Հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլան, 17.04.2012

Էջ 16 Գին 2.400 Պատվիրել