diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ-տնտեսական աճ փոխազդեցության դրսևորումները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների դերը տնտեսոթւյան զարգացման համատեքստում
1.1. Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները՝ որպես ձեռնարկատիրական կապիտալի միգրացիայի դրսեվորում
1.2. Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների առանձնահատկությունները և ներգրավման անհրաժեշտությունը
1.3. Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների դերը տնտեսական աճի ճյուղային կառուցվածքներում

Գլուխ 2. Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումմների ազդեցոսւթյունը ՀՀ տնտեսական աճի դինամիկային և որակի վրա
2.1. Տնտեսական աճի ճյուղային կառուցվածքի դինամիկայի վերլու ծությունը ՀՀ-ում 2014-2016 թթ.
2.2. Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներգրավման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում վերջին տարիներին
2.3. Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ծավալի դինամիկան հհ տնտեսական աճի կառուցվածքում

Գլուխ 3. Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներգրավման հեռանկարները ՀՀ-ում
3.1. ՀՀ կառավարության ներդրումային ծրագրերը և դրանց իականացման առանձնահատկությունները
3.2. ՀՀ կառավարության հայեցակարգային և ռազմավարական ծրագրերը որպես տնտեսության ներդրումային գրավչության հիմք

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Հատված
Տնտեսական աճի խնդիրը հանդիսանում է ամենակենտրոնական հարցը ցանկացած երկրի տնտեսության համար: Ժամանակակից պայմաններում այն ձեռք է բերում նոր եզրեր: Ժամանակակից տնտեսությունների կարևորագույն խնդիրը և առաջնահերթությունը հանդիսանում է արդյունավետությունը և կապիտալի գործունեության ռացիոնալությունը: Պետք է նշել, որ շատ կարևոր է տնտեսական աճի որակը, ընդ որում՝ արդիական է ոչ միայն կոնկրետ երկրի տնտեսական աճի որակը, այլ նաև երկրների խմբի կամ ամբողջ համաշխարհային տնտեսության տնտեսական աճի որակը: Ժամանակակից պայմաններում տնտեսական աճի որակը որոշվում է տնտեսական աճի տեմպերի մեծացման անհրաժեշտությամբ և տնտեսական զարգացման առաջնային ուղղությունների ընտրությամբ: Տնտեսական աճի որակի նկատմամբ պահանջներն են նրա ինովացիոն, սոիցալական և էկոլոգիական առանձնահատկությունները: Պետք է նշել, որ ժամանակակից գլոբալացման պայմաններում տնտեսական աճի որակի և նրա նպատակահարմարության նկատմամբ նոր պահանջներ են ի հայտ եկել, որոնք կապված են նաև տնտեսական աճի գործոնների և աղբյուրների հետ:

Գրականության ցանկ
1. ՀՀ Ազգային վիճակագրական տարեգիրք 2016:
2. ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2016թ. հունվար-փետրվարին:
3. ՀՀ Կառավարության 2017-2019թթ. միջնաժամկետ ծախսային ծրագիր:
4. ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, Ն.Ճաղարյան, Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներգրաման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, Երևան 2015:
5. Ա.Պետրոսյան, Օտարերկրյա ներդրումների վիճակագրական պատկերը ՀՀ-ում, Հայաստան, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, #11-12(195-196),2016:
6. Խ.Իգիթյան, ՕՈՒՆ-երի հոսքերի վերլուծությունը որպես տարածաշրջանային համեմատության նկարագիր, Հայաստան, Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, #11-12(195-196),2016:
7. Զ.Ա. Թադևոսյան «Կապիտալի միջազգային միգրացիա», Երևան, 2002թ.
8. Андрианов А., Инвестиции, Москва, 2009:
9. Авдокушин Е.Ф. “Международные экономические отношения„ – М.: ИВЦ “Маркетинг”, 1999, стр.107 108.
10. Ливенцев H.H., Костюнина Г.М. Международное движение капитала (Инвестиционная политика зарубежных стран). М.: Экономистъ, 2004.

Էջ 68 Գին 27500 Պատվիրել