diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Փոփոխությունների իրագործման և այդ գործընթացի կառավարման առանձնահատկությունները (Վիվասել ՄՏՍ ընկերության օրինակով)

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Փոփոխությունների կառավարման տեսամեթոդաբանական հիմքերը
1.1.Փոփոխությունների էությունը և դրանց կառավարման հիմնական ուղղությունները
1.2. Փոփոխությունների կառավարման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
1.3. Փոփոխությունների կառավարման համաշխարհային փորձը
Գլուխ 2. Փոփոխությունների կառավարման վերլուծությունը «Վիվասել ՄՏՍ» ընկերությունում
2.1 «Վիվասել ՄՏՍ» ընկերության ընդհանուր բնութագիրը կառավարման համակարգը
2.2 Փոփոխությունների իրագործման նախադրյալները և կատարման առանձնահատկությունները «Վիվասել ՄՏՍ» ընկերությունում
2.3 Փոփոխությունների կառավարման արդյունավետության բարձրացման եղանակները «Վիվասել ՄՏՍ» ընկերությունում
Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Հատված
Հասարակություն փոխադարձ կապի ամրապնդումը և կառավարման բնագավառում բարեփոխումների անհրաժեշտությունը ծնում են փոփոխություններ որոնց իրականացումը անհրաժեշտ է լինում իրականացնել՝ կազմակերպության կառավարման համակարգի զարգացման հրամայականից: Հատկապես հետխորհրդային պետություններում որոնց թվին է պատկանում Հայաստանը կառավարման համակարգում փոփոխությունները պայմանավորված են կառավարման լեգիտիմացման և բնակչության մասնակցային կառավարման ապահովման անհրաժեշտությունից՝ որպես քաղաքացիական հասրակության կարևորագույն հատկանիշներ:
Փոփոխությունների անհրաժեշտությունը պայմանավորված է մի շարք գործոններով որոնցից են գիտատեխնիկական առաջընթացը պետական կառավարման համակարգում փոփոխությունները ժողովրդավարացման գործընթացների ակտիվացումը քաղաացիական հասրակության ձևավորումը և այլն: Այս փոփոխությունները ենթադրում են հստակ մշակված ռազմավարական մոտեցումներ խորը հետազոտություններ հասարակական լայն շրջաններում իրազեկում տեղեկությունների տրամադրում հիմնավորումներ կողմ և դեմ կաշծիքների քննարկումներ իրականացման համար պատասխանատուներ և այլն հակառակ դեպքում տարերայնորեն կատարվող փոփոխությունները չեն ծառայի նախնական նպատակի իրականացմանը: Թեմայի արդիականությունը և ուսումնասիրման կարևորությունը պայմանավորված են հենց վերը բերված հիմքերով:

Գրականության ցանկ
1. Ժամկոչյան Ա. ԶԼՄ բնութագիրը. Հայաստանում լրատվամիջոցների ազատության խնդիրը «21-րդ ԴԱՐ» թիվ 6 (46) 2012թ. էջ 114-130
2. Հայաստանի Հանրապետությունում պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների գերակայությունները արդի փուլում /Յու. Մ. Սուվարյան և ուրիշներ. — Եր.: Տնտեսագետ 2015.- 138 էջ.- («Ամբերդ» մատենաշար) էջ 61
3. Հարությունյան Ա Ապակենտրոնացման հասկացությունը և իրավական դիտարկումները Ապակենտրոնացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում Պետական ծառայու¬թյուն Երևան 2001թ.:
4. Հովհաննիսյան Հ. Հասարակական համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները Նորավանք ԳԿՀ Երևան 2003թ.:
5. Ղազարյան Է.. ՏԻՄ-երի խնդիրներին վարչական կառուցվածքների և ռեսուրսների համապատասխանությունը Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումները Հայաստանում (2004-2006թթ.) գիրք 2 Դ. Թումանյանի խմբագրությամբ Երևան 2008:
6. Մասնակցային կառավարում Ձեռնարկ տեղական իշխանությունների համար Ե. 2011:
7. Մարգարյան Մ. Քաղաքական փոփոխությունների դերն անվտանգության քաղաքականության ապահովման համատեքստում Հանրային կառավարում 2/ 2011:
8. Մենեջմենթ տգդ պրոֆ. Յու. Սուվարյանի ընդհանուր ղեկ. և խմբ. երկրորդ` լրացված բարեփոխված հրատ. Երևան Տնտեսագետ 2002 560 էջ
9. Մովսիսյան Վ. Թովմասյան Ս. Ղազարյան Է. Տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացում. համայնքների խոշորացում և միջհամայնքնային համագործակցություն ՀՀ Սյունիքի մարզի օրինակով Ե. 2011Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում /Յու. Մ. Սուվարյան և ուրիշներ.– Եր.: Տնտեսագետ 2014 −164 էջ.-(«Ամբերդ» մատենաշար) էջ 142:
10. Տեղական ինքնակառավարումը Հայաստանում/2014թ. գիրք 7/ խմբ. Դ. Թովմասյան Երևան 2015 էջ 20

Էջ 62 Գին 27000 Պատվիրել