diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Փաստական սխալի դեպքում արարքի որակման առանձնահատկությունները

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Սխալի քրեաիրավական նշանակությունը, հասկացությունը և տեսակները
1.1. Սխալը քրեական իրավունքում և դրա հասկացությունը
1.2. Սխալի տեսակները քրեական իրավունքում
1.3. Սխալի ինստիտուտը արտասահմանյան երկրների քրեական օրենսդրության մեջ

Գլուխ 2.Փաստական սխալի հասկացությունը և դրսևորման տեսակները
2.1. Փաստական սխալի հասկացությունը և դրա էությունը
2. 2. Փաստական սխալի դրսևորման տեսակները և դրանց որակման առանձնահատկությունները

Վերջաբան

Հատված
Հասարակական հարաբերությունների արագ զարգացման ժամանակակից պայմաններում առավել հաճախ է նկատվում գործող օրենդրության և հասարա-կական կյանքի իրական պայմանների միջև անհամապատասխանությունը: Դա բացատրվում է նրանով, որ շատ սովորական երևույթներ ձեռք են բերում նոր սոցիալական նշանակություն: Ասվածը վերաբերում է նաև քրեական օրենսդրությանը, որի զարգացումը պատկերավոր կերպով ցույց է տալիս, որ քրեաիրավական նորմերի կիրառման արդյունավետությունը կախված է նրանից, թե որքանով են դրանք համապատասխանում արդի ժամանակակից պահանջմունքներին:

Գրականության ցանկ
1. ՀՀ Սահմանադրություն,
2. ՀՀ քրեական օրենսգիրք,
3. «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենք,
4. ՀՀ Նախագահի 2012 թվականի հունիսի 30-ի ՆԿ-96-Ա կարգադրություն,
5. ՀՀ նոր քրեական օրենսգրքի հայեցակարգի նախագիծ,
6. ՀՀ վերաքննիչ դատարանի 2011 թվականի հուլիսի 27-ի որոշումը ԱՐԴ/0055/01/10 գործի վերաբերյալ,
7. Թամազյան Ա.Ա. Սպանությունների որակման հիմնախնդիրները, Երևան, 2011, 247 էջ,
8. Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք: Ընդհանուր մաս: Երևանի պետ. համալս., Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, 1048 էջ,
9. Алиев З.Г. Ошибка как особое обстоятельство оценки поведения субъекта преступления и ее уголовно-право¬вое значение: автореф. дис. … канд. юрид. наук: – Москва, 2007, 29 էջ,
10. Аристотель. О софистических опровержениях Т.2. — М., 1978, 478 էջ,


Էջ 55 Գին 22000 Պատվիրել