diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Սոցիալական աշխատանքի վարչարարության առանձնահատկությունները ՀՀ սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալություններում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1․ Ինտեգրված սոցիալական ծառայության բովանդակությունը
1․1 Ինտեգրված սոցիալական ծառայություններում ծառայությունների ինտեգրման սկզբունքները և կազմակերպման առանձնահատկությունները
1․2 Ծառայությունների ինտեգրման նախադրյալները. պատմական ակնարկ
Գլուխ 2. Ինտեգրված սոցիալական ծառայություններում սոցիալական աշխատանքի վարչարարության էությունը
2.1 Ինտեգրված սոցիալական ծառայություններում սոցիալական աշխատանքի վարչարարության սկզբունքները, ընթացակարգերը
2.2 ՀՀ-ում ինտեգրված սոցիալական ծառայություններում սոցիալական աշխատանքի վարչարարության ներդրումը
Գլուխ 3. ՀՀ-ում գործող ինտեգրված սոցիալական ծառայություններում սոցիալական վարչարարության ուսումնասիրության ուղղված սոցիալական հետազոտություն
3.1 «ՀՀ-ում գործող ինտեգրված սոցիալական ծառայություններում սոցիալական վարչարարության ուսումնասիրության ուղղված» հետազոտության ծրագիր
3.2 ՀՀ-ում գործող ինտեգրված սոցիալական ծառայություններում սոցիալական վարչարարության ուսումնասիրությանն ուղղված հավաքված տեղեկատվության վերլուծություն
Եզրակացություն
Առաջարկություն

Հատված
Սոցիալական ծառայությունների մատուցումը համարվում է ցանկացած պետության կարևորագույն գործառույթներից մեկը։ Որքան զարգացած է պետությունը և որքան բարձր են ժողովրդավարական ավանդույթները, այնքան այս ծառայությունների մատուցումը դյուրացվում է դրա շահառուների համար։
Հայաստանում այս ծառայությունների մատուցման համակարգում կարևորագույն դեր ունի սոցիալական աշխատողը, որն հանդիսանում է հինական կապող օղակը սոցիալական մարմինների և ծահառուների միջև։ Սոցիալական աշխատողի և շահառուի աշխատանքի դյուրացմանն ու ծառայությունների մատուցման բարելավմանն էր ուղղված ՀՀ-ում ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների միասնական համակարգի ներդրումը, որը մեկ պատուհանի սկզբունքով շահառուին և նրա ընտանիքին մատուցում է համալիր ծառայություններ՝ միասնական տվյալների բազայի ծնորհիվ կրճատելով նաև այլ մարմիններում տարբեր փաստաթղթերի համար ծախսվող ժամանակը։

Գրականության ցանկ
1. Սոցիալական աջակցության մասին ՀՀ օրենք, Ընդունված է 2014 թվականի դեկտեմբերի 17-ին, Սկզբնաղբյուրը ՀՀՊՏ 2014.12.30/76(1089).1 Հոդ.1253.20
2. Վարչարարության հիմունքների եվ վարչական վարույթի մասին ՀՀ օրենք, Ընդունված է 2004 թվականի փետրվարի 18-ին, Սկզբնաղբյուրը ՀՀՊՏ 2004.03.31/18(317)
3. Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների տրամադրման փորձնական ծրագրի շրջանակներում համայնքի սոցիալական կարիքների գնահատման, դրա հիման վրա սոցիալական ծրագրերի մշակման ուղեցույցըե, Համատեղ հրաման, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ «26» դեկտեմբերի 2012թ. N 178-Ա, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ «24» դեկտեմբերի 2012թ. N 124-Ա
4. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարի N 123-Ա/1 հրաման, 2012թ. դեկտեմբերի 24, http://mlsa.am/wp-content/uploads/2017/04/ALL-text-integrvac.pdf
5. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 26 հուլիսի 2012 թվականի N 952 — Ն որոշում, Հայաստանի Հանրապետությունում ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգ ներդնելու ծրագիրը հաստատելու մասին, http://mlsa.am/wp-content/uploads/2017/04/ALL-text-integrvac.pdf
6. Հավելված N 1 ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հուլիսի 26 -ի N 952 — Ն որոշման , ՀՀ-ում ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգ ներդնելու ծրագիր
7. ՏԵՂԵԿԱՆՔ «Սոցիալական աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ

Էջ 57 Գին 24000 Պատվիրել