diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Պետական դավաճանության և լրտեսության ընդհանուր բնութագիրը

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Սահմանադրական կարգի հիմունքների և պետության անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների ինստիտուտն ըստ ՀՀ և արտասահմանյան երկրների քրեական օրենսդրության
1.1. Սահմանադրական կարգի հիմունքների և պետության անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների ընդհանուր բնութագիրը
1.2. Սահմանադրական կարգի հիմունքների և պետության անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների ընդհանուր բնութագիրը ըստ արտասահմանյան երկրների քրեական օրենսդրության

Գլուխ 2. ՀՀ արտաքին անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործություններ
2.1. Պետական դավաճանություն
2.2. Լրտեսություն

Եզրակացություն

Հատված
Պետության արտաքին անվտանգությունը և սահմանադրական կարգի հիմունքները ունեն կարևոր նշանակություն, քանի որ ապահովում են պետության բնականոն զարգացումը, ինչպես նաև ազգային անվտանգությունը և ժողովրդի ու ազգի բնականոն զարգացումը: Այդ իսկ պատճառով սահմանադրական կարգի հիմունքների և պետության արտաքին անվտանգության խաթարմանը ուղղված արարքները դասվում են քրեորեն պատժելի արարքների թվին: Մասնավորապես ինչպես ԼՂՀ, այնպես էլ ՀՀ և արտասահմանյան բազմաթիվ պետությունների քրեական օրենսգրքերով սահմանվում են հանցագործությունների շրջանակներ որոնք ոտնձգում են սահմանադրական կարգի հիմունքների և պետության արտաքին անվտանգության դեմ: Նշենք, որ սույն թեմայի շրջանակներում մենք ուսումնասիրել ենք պետության արտաքին անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունները՝ պետական դավաճանությունը և լրտեսությունը: Քննարկվող հանցագործությունների ուսումնասիրությունը պայմանավորված է այն հանգամքնով, որ վերջին ժամանակներում մեծացել են ԼՂՀ արտաքին անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների թիվը:

Գրականության ցանկ
1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, ընդունվել է 05.07.1995, վերջին փոփոխությունները կատարվել են 06.12.2015-ին հանրաքվեյով, ՀՀՊՏ 2015.12.21/Հատուկ թողարկում Հոդ. 1118:
2. ՀՀ քրեական օրենսգիրք, ընդունվել է 18.04.2003, ուժի մեջ է մտել 01.08.2003, ՀՕ-528-Ն:
3. «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենք, 03.12.1996, ՀՕ-94:
4. ՀՀ Կառավարության որոշումը ՀՀ պետական գաղտնիքի շարքը դասվող տեղեկությունների ցանկը հաստատելու մասին, 13 մարտի 1998 թվականի, N 173:
5. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ):
6. Առաքելյան Ս. Վ., Գաբուզյան Ա. Հ., Խաչիկյան Հ. Մ. , Ղազինյան Գ. Ս., Մաղաքյան Ն. Ս., Մարգարյան Ա. Ռ., Սիմոնյան Տ. Վ., Քոչարյան Վ. Վ., Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք, Հատուկ մաս, խմբ. Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2007:
7. Այվազյան Ա., Հայաստանի ազգային անվտանգության հայեցակարգը: Հայաստանի պաշտպանական հայեցակարգ, Երևան, 2003:
8. Շահգելդյան Մ., Ազգային անվտանգություն, հասկացությունը, էությունը և ձևավորումը, «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամ, Երևան, 2002:
9. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական իրավունք, խմբ. Ն. Ա. Այվազյան, Երևան, ԵՊՀ 2007:
10. …

Էջ 51 Գին 22000 Պատվիրել