diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Պետական գույքի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Պետական գույքի կառավարումը ժամանակակից տնտեսական հարաբերություններում
1.1. Պետական գույքի կառավարման տեսամեթոդական հիմքերը
1.2. Կառավարման առանձնահատկությունները պետական հատվածի ձեռնարկություններում
1.3 Պետական հատվածի ձեռնարկությունների կառավարման արդյունավետության գնահատման մեթոդաբանությունը
Գլուխ 2. Պետական գույքի կառավարման Հայաստանյան դրսևորումները միջազգային փորձի համատեքստում
2.1. Արտասահմանյան երկրներում պետական գույքի կառավարման առանձնահատկությունները
2.2. Պետական գույքի կառավարման արդի վիճակի
ուսումնասիրումը ՀՀ-ում
2.3. Պետական և մասնավոր սեփականությունների համատեղ արդյունավետ կառավարման անհրաժեշտ հիմքերը ՀՀ-ում:
Գլուխ 3. Պետական գույքի կառավարման արդյունավետության բարձրացման կարևորությունն ու հնարավորությունները
3.1. Պետական գույքի կառավարման արդյունավետության բարձրացման անհրաժեշտությունը ՀՀ-ում
3.2. Կառավարման արդյունավետության բարձրացման ուղիները պետական գույք համարվող «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ օրինակով
Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Հատված
Պետական գույքի կառավարման արդյունավետությունը հայրենական տնտեսության ներկայիս զարգացումներում լիարժեքորեն չբացահայտված համակարգ է: Կարելի է նշել, որ տնտեսության մեջ պետության դերի, գործառույթների, պետության կողմից տնտեսության կարգավորման ձևերի ու մեթոդների վերաբերյալ հարցերը մեր հանրապետությունում բազմիցս են ակտիվ քննարկվել` տնտեսական կարգավորման այս կամ այն քաղաքականության անհրաժեշտության հարցերից ելնելով:
Այս ամենը արդիականացնում է այնպիսի կարևոր տարրի ուսումնասիրության անհրաժեշտությունը, ինչպիսին պետական գույք համարվող պետական ձեռնարկությունն է, որը զուտ հասարակական կամ որոշ առանձին դեպքերում մասնակի շահերից ելնելով կազմակերպում է ապրանքների արտադրությունն ու ծառայությունների մատուցումը: Աշխատանքի հիմնական նպատակն է շուկայական խառը տնտեսության պայմաններում բացահայտել պետական գույքի կառավարման արդյունավետության համակարգային բովանդակությունը, դրանց դրական միտումները տարբեր շուկայական մոդելների պայմաններում:
Կատարված վերլուծությունների համար հիմք են հանդիսացել դիտարկվող բնագավառի համալիր հետազոտությունները: Աշխատանքի տեսամեթոդական հիմքը տնտեսագիտության տարբեր դպրոցների աշխատություններն են, ուսումնասիրվող բնագավառում հայրենական և արտասահմանյան հեղինակների հրապարակումները, տնտեսական փոխհարաբերությունները կանոնակարգող նորմատիվ բնույթի իրավական ակտերը, Կառավարության և գերատեսչությունների աշխատանքային նյութերը, ինչպես նաև սեփական հետազոտության արդյունքները:

Գրականության ցանկ
1. Արշակյան Ա., ,Տնտեսական մրցակցության համակարգը շուկայական էկոնոմիկայումե, ,Տնտեսագետե, Երևան 1997թ.,130էջ:
2. Բայադյան Ա.,եՁեռնարկությունների ֆինանսական դրության գնահատումըե, Երևան, 2002թ., 297 էջ:
3. Դավոյան Ս., Մարկոսյան Ա., Սարգսյան Հ., ,Համակարգային և ինստիտուցիոնալ վերափոխումները անցումային երկրների տնտեսություններումե, Եր., Տիգրան Մեծ, 2003թ., 616էջ:
4. Դավոյան Ս., ,Պետական սեփականության կառավարում, մեթոդաբանական և ինստիտուցիոնալ հիմքերե, Երևան, Տիգրան Մեծ, 2003թ., 492էջ:
5. ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության տարեկան, եռամսյակային ամփոփ հաշվետվություններ:
6. ,Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք» ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր, N 17 (50), 1998թ:
7. Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, ,Գիտաժողովի նյութերե, Եր., ,Էդիթ Պրինտ» 2007թ, 600 էջ:
8. ՀՀ Կառավարության 07.02.2008թ. թիվ 83-Ա որոշում:
9. ՀՀ Կառավարության 08.08.2009թ. թիվ 994-Ա որոշում:

Էջ 60 Գին 25000 Պատվիրել