diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Պետական գնումների իրավական կարգավորման և պրակտիկ խնդիրները

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Պետական գնումների արդի կարգավորումները և օրենսդրական զարգացման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
1.1. Պետական գնումների հասկացությունը, նպատակները և սկզբունքները
1.2. Պետական գնումների օրենսդրական զարգացման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
1.3 Պետական գնումների արդի կարգավորումները ՀՀ-ում
Գլուխ 2. Պետական գնումների կազմակերպումը և դրանց նկատմամբ վերահսկողությունը
2.1. Պետական գնումների իրականացման ընթացակարգը և առկա խնդիրները
2.2. Պետական գնումների նկատմամբ վերահսկողությունը և դրանցում առկա խնդիրները
Գլուխ 3. Պետական գնումների օրենսդրական կարգավորումները արտասահմանյան երկրներում
Եզրակացություն

Հատված
Պետական գնումների անհրաժեշտությունը պայմանավորված է պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործառույթների պատշաճ իրականացման հրամայականով: Հանդիսանալով պետության և հասարակության կենսագործունեության ապահովման կարևոր բաղադրիչ, պետական գնումները նպաստում են մի շարք տնտեսական, սոցիալական և այլ նշանակության հիմնախնդիրների լուծմանը, ստեղծելով որոշակի նախադրյալներ տնտեսության զարգացման և հասարակության բարեկեցության բարձրացման համար: Շուկայական տնտեսության պայմաններում չափազանց կարևոր նշանակություն ունի պետական գնումների համակարգը, որի հիմնական խնդիրը պետական և հասարակական կարիքների բավարարումն է: Այն, հանդիսանալով բյուջետային միջոցների զգալի մասի բաշխման կարևոր օղակներից, մեծապես պայմանավորում է բյուջետային ծախսերի արդյունավետությունը: Ներկայումս հանրապետությունում պետական պատվերների տեղաբաշխման տարբեր փուլերն ունեն օրենսդրական կարգավորման, ինստիտուցիոնալ և մեթոդական ապահովվածության տարբեր աստիճաններ: Պետական գնումների համակարգի դերը չափազանց կարևոր է շուկայական տնտեսության պայմաններում, ինչը պայմանավորված է հասարակական կարիքների բավարարման և տնտեսության զարգացման հրամայականով: Հայաստանի Հանրապետությունում տվյալ խնդիրների լուծումը դեռևս աչքի չի ընկնում իր բարձր արդյունավետությամբ, ինչը որոշակիորեն նվազեցնում է գնումների համակարգի կողմից իրեն վերապահված գործառույթների պատշաճ իրականացման մակարդակը:

Գրականության ցանկ
1) Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրություն, 2015թ. դեկտեմբերի 6-ի փոփոխություններով, ՀՀՊՏ 2015.12.21/Հատուկ թողարկում Հոդ. 1118:
2) Մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվեցիա, ՀՀՊՏ 2002.06.05/17(192) Հոդ.367:
3) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք, ՀՀՊՏ 1998.09.09/20(53):
4) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք, ՀՀՊՏ 1998.08.10/17(50):
5) Գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենք, ՀՀՊՏ 2017.01.25/5(1280) Հոդ.57:
6) Գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենք, ընդունվել է 2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ին, ՀՀՊՏ 2017.01.25/5(1280) Հոդ.57:
7) Գնումների մասին ՀՀ օրենք, թիվ 62 (2000թ.), թիվ 160 (2005թ., թիվ 206 (2011թ.)։
8) Գնումների մասին ՀՀ օրենք, ՀՀՊՏ 2010.12.29/69(803) Հոդ.1596, (Չի գործում):
9) ՀՀ կառավարության ,Էլեկտրոնային ձևով գնումների կատարման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1370-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 6-ի N 386 -Ն որոշում:
10) «Գնումների պլանի ձևը, դրա լրացման, հաստատման և հրապարակման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 13-ի N 390-Ն որոշում:

Էջ 55 Գին 20000 Պատվիրել