diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Ձեռնարկության ներդրումային գործունեության խթանման հիմնահարցերը ՀՀ-ում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Ձեռնարկության ներդրումային գործունեության կազմակերպման տեսական մեթոդաբանական հիմնահարցերը
1.1 Ձեռնարկությունում ներդրումների տնտեսագիտական բովանդակությունը և տեսակները
1.2 Ձեռնարկության ներդրումային ծրագրի էությունը, կազմավորման փուլերը և մշակման սկզբունքները
1.3 Ներդրումային գործունեության արդյունավետության գնահատումը

Գլուխ 2. Ձեռնարկության ներդրումային պորտֆելի գնահատումը և ռիսկը
2.1 Ձեռնարկության ներդրումային պորտֆելի կառավարումը
2.2 Ներդրումային ռիսկի կրճատման ուղղությունները
2.3 Ներդրումների պորտֆելի արդյունավետության բարձրացումը որպես ներդրումային ռիսկի կրճատման միջոց

Գլուխ 3. Ներդրումային գործունեության խթանման քաղաքականությունը ՀՀում
3.1 Ձեռնարկությունում ներդրումների խրախուսման ոլորտում առկա հիմնախնդիրները
3.2 Ձեռնարկությունում ներդրումների խթանման գործող իրավական դաշտը
3.3 Ձեռնարկության ներդրումային գործունեության խթանման առաջնահերթ միջոցառումները

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Հատված
Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ
1. ծրագրի հաշվետվություն, ՀՀ արդյունաբերության և առևտրի նախարարություն, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր, Եր., 1999, էջ11
2. Գ. Կիրակոսյան, Հ. Ղուշչյան, Ի. Տիգրանյան. Տնտեսգիտական բացատրական բառարան, Երևան 1999, էջ 9
3. Գոռթնի Ի., Ռ.Ստուպ, , Երևան, 1999, էջեր 744-745
4. Պետական վիճակագրական հաշվետվություն (Ձև № 9 ինվեստիցիա), Ազգային վիճակագրական ծառայություն, էջեր 3-4
5. Պետական վիճակագրական հաշվետվություն, (Ձև № 11), Հրահանգ, Ազգային վիճակագրական ծառայություն, 20.03.2000, էջեր 3-9
6. Հարությունյան Ա., ՀՀ տնտեսության իրական ներդրումները, Երևան 2003, էջ 14-16
7. Սուվարյան Յու., և ուրիշներ, Մենեջմենթ, Եր., Տնտեսագետ, 1999, էջեր 330-333
8. Մարկոսյան Ա., Պետական գույքի մասնավորեցման մեխանիզմը ներդրումային հիմնադրամների միջոցով, ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները, գիտաժողովի նյութեր, Եր. 1999, էջեր 19-24
9. Pike R. H. A Review of Recent Trends in Capital Budgeting Process. // Accounting and Business Research, Summer, 1983

Էջ 59 Գին 23600 Պատվիրել