diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Հանցագործությունների որակման առանձնահատկությունները խմբային հանցագործությունների դեպքում

Բովանդակություն
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԼՈՒԽ1. ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐԱԿՄԱՆ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
1.1.Հանցագործությունների որակման հասկացությունը և փուլերը
1.2. Հանցագործությունների որակման կանոնները
ԳԼՈՒԽ2. ԽՄԲԱՅԻՆ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐԱԿՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
2.1. Հանցակցությամբ կատարվող արարքների որակման ընդհանուր բնութագիրը
2.2.Խմբային հանցագործությունների որակման առանձնահատկությունները
2.3.Հանցագործության որակումը հանցակցի սահմանազանցման դեպքում
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Հատված
Քրեական իրավունքի գիտությունը լուրջ տեղ է հատկացնում հանցագործությունների որակման հիմնահարցերին, քանի որ ցանկացած հանցակազմի վերլուծության կամ հանցագործության ուսմունքին առնչվող ցանկացած ինստիտուտի հետազոտման ժամանակ առաջնային նշանակություն է ստանում հանցագործությունների որակումը:
Ներկայումս ՀՀ քրեական օրենսգիրքը ամրագրում է հանցակցության ինստիտուտը, սակայն դրանում առկա մի շարք խնդրահարույց իրավակարգավորումներ, որոնք շատ դեպքերում էականորեն դժվարեցնում են անձանց իրենց արարքին համապատասխան քրեական պատասխանատվության ենթարկելու և խմբային հանցագործությունը ճիշտ որակելու հնարավորությունը:
Բարձր գնահատելով գործող քրեական օրենսգրքի դերը հանրապետությունում հանցավորության դեմ պայքարի գործում, այդուհանդերձ պետք է նշել, որ հանցակցության ինստիտուտը ունի հետագա կատարելագործման կարիք: Դա իր հերթին պահանջում է հնարավորինս ամբողջական և համակողմանի վերլուծել հանցակցության ինստիտուտի հիմնական դրույթները, վեր հանել օրենսդրական կարգավորումների խնդրահարույց հարցերը և մշակել առաջարկությունների խմբային հանցագործությունների քրեաիրավական բնութագրի և դրանց որակման առանձնահատկությունների վերաբերյալ: Վերոգրյալով էլ պայմանավորված է սույն ուսումնասիրության թեմայի արդիականությունը:

Գրականության ցանկ
1. ՀՀ քրեական օրենսգիրք, 18.04.2003թ.
2. ՀՀ քրեական իրավունք: Ընդհանուր մաս: Դասագիրք բուհերի համար: ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2012
3. ՀՀ քրեական իրավունք: Հատուկ մաս: Դասագիրք բուհերի համար: ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2007,
4. Аветисян С.С. Соучастие в преступлениях со специальным составом. Монография. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004.
5. Арутюнов А. Проблемы ответственности соучастников преступления // Уголовное право. 2001, № 3,
6. Галиакбаров Р. Особенности квалификации многосубъектных преступлений // Рос. юстиция. 2002, N 10,
7. Жиряев А. “О стечении нескольких преступников при одном и том же преступлении” Дерпт, 1850.
8. Идрисов Н.Т. К вопросу о понятии и сущности правил квалификации преступлений //Н.Т. Идрисов.// Российская юстиция. -2008,
9. Идрисов Н.Т. Правила квалификации преступлений: Понятие, виды, проблема правового регулирования : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. //Н. Т. Идрисов // Самара. – 2009,

Էջ 61 Գին 25000 Պատվիրել