diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Հանցագործությունների որակման առանձնահատկությունները խմբային հանցագործությունների դեպքում

Բովանդակություն
Ներածություն

Գլուխ 1. Հանցագործությունների որակման ընդհանուր բնութագիրը
1.1.Հանցագործությունների որակման հասկացությունը և փուլերը
1.2. Հանցագործությունների որակման կանոնները

Գլուխ 2. Խմբային հանցագործությունների որակման առանձնահատկությունները
2.1 Հանցակցությամբ կատարվող արարքների որակման ընդհանուր բնութագիրը Խմբային հանցագործությունների որակման առանձնահատկությունները
2.2 Հանցագործության որակումը հանցակցի սահմանազանցման դեպքում

Եզրակացություն

Հատված
Քրեական իրավունքի գիտությունը լուրջ տեղ է հատկացնում հանցագործությունների որակման հիմնահարցերին, քանի որ ցանկացած հանցակազմի վերլուծության կամ հանցագործության ուսմունքին առնչվող ցանկացած ինստիտուտի հետազոտման ժամանակ առաջնային նշանակություն է ստանում հանցագործությունների որակումը:
Հանցագործությունների որակման հասկացությունը քրեական իրավունքի գիտության կարևորագույն հասկացություններից է, քանի որ որակել հանցագործությունը` նշանակում է իրավաբանական գնահատական տալ դրան, մատնանշել այն քրեաիրավական նորմը, որը բովանդակում է կատարված հանցագործության հատկանիշները: Հատկանշական է, որ հանցագործությունների որակման կանոնները քրեական իրավունքի տեսության մեջ ձևավորվել են հիմնականում որակման սխալների, դրանց պատճառների և հաղթահարման ուղիների վերլուծության հիման վրա:

Գրականության ցանկ
1. ՀՀ քրեական օրենսգիրք, 18.04.2003թ.
2. ՀՀ քրեական իրավունք: Ընդհանուր մաս: Դասագիրք բուհերի համար: ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2012
3. ՀՀ քրեական իրավունք: Հատուկ մաս: Դասագիրք բուհերի համար: ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2007,
4. Аветисян С.С. Соучастие в преступлениях со специальным составом. Монография. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004.
5. Арутюнов А. Проблемы ответственности соучастников преступления // Уголовное право. 2001, № 3,
6. Галиакбаров P.P. Квалификация групповых преступлений. — М.: Юридическая литература, 1980.
7. Галиакбаров Р. Особенности квалификации многосубъектных преступлений // Рос. юстиция. 2002, N 10,

Էջ 61 Գին 25000 Պատվիրել