diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Կառավարման կազմակերպական կառուցվածքների զարգացման ժամանակակից միտումները փոքր կազմակերպություններում (ՀՀ նյութերով)

Բովանդակություն
Գլուխ 1. Կառավարման կազմակերպական կառուցվածքների մշակման տեսական մոտեցումները
1. 1 Կառավարման կազմակերպական կառուցվածքների էությունը, նշանակությունը և առանձնահատկությունները
1. 2 Կառավարման կազմակերպական կառուցվածքների տեսակները
Գլուխ 2. Կազմակերպական կառուցվածքների ձևավորման հիմնախնդիրները և բարելավման ուղիները ՀՀ փոքր կազմակերպություններում
2. 1 ՀՀ փոքր կազմակերպությունների առանձնահատկությունները և առկա հիմնախնդիրները
2. 2 Կազմակերպական կառուցվածքների ձևավորման հիմնախնդիրները փոքր կազմակերպություններում
Գլուխ 3. Կառավարման կազմակերպական կառուցվածքի բարելավման ուղիները ՀՀ փոքր կազմակերպություններում
3. 1Կառավարման կազմակերպական կառուցվածքի վրա ազդող խոչընդոտները և դրանց նվազեցման ուղիները ՀՀ փոքր կազմակերպություններում
3. 2 Կառավարման կազմակերպական կառուցվածքի բարելավման ուղիները ՀՀ փոքր կազմակերպություններում
Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Հատված
Կազմակերպական կառուցվածքների խնդրի հետ այսպես թե այնպես բախվում է ցանկացած ընկերություն: Հաճախ միայն վերակազմավորումն է թույլ տալիս իրագործել նոր ռազմավարությունը, հարմարվել շուկայական պայմանների փոփոխություններին, ներդնել արտադրության նորամուծական տեխնոլոգիաներ: Կազմակերպման սկզբունքները (ինչպես անել) հանգում են ընկերության ռազմավարության անընդհատությանը (ինչ անել): Կազմակերպական կառուցվածքը մենեջմենթի գործիքներից է, որը կիրառվում է խնդիրների իրականացման գործընթացում ռեսուրսների կառավարման նպատակով:
Կազմակերպման գործընթացը հանգեցնում է կազմակերպական կառուցվածքների ստեղծմանը, որոնց միջոցով սահմանվում է աշխատանքային հանձնարարությունների բաժանումը առանձին աշխատակիցների և ստորաբաժանումների միջև և ռեսուրսների տեղաբաշխումը և օգտագործումը:
Կառավարման կազմակերպական կառուցվածքը պայմանավորվում է իր՝ ձեռնարկության կառուցվածքով և համապատասխանում է կառավարման օբյեկտի մասշտաբներին և ֆունկցիոնալ նշանակությանը: Փոքր ձեռնարկությունները բնութագրվում են կազմակերպական պարզ կառուցվածքի առկայությամբ, ղեկավար-կատարող: Իսկ բարդ և աշխատատար տեսակի արտադրատեսակների արտադրության մեջ մասնագիտացված խոշոր ֆիրմաները կազմված են, որպես կանոն, տասնյակ արտադրամասերից, բաժիններից ու լաբորատորիաներից, որոնց գործունեությունը կազմակերպելու և կոորդինացնելու համար ստեղծվում են կառավարման բարդ հիերարխիկ կառուցվածքներ:

Գրականության ցանկ
1. Սուվարյան Ա. Մ., Առևտրային բանկերի կորպորատիվ ռազմավարությունը և դրա արդյունավետությունը, Եր., ՀՌՀ հրատ., 2008
2. Սամուելսոն Փ. Ա., Նորդհաուս Ու. Դ., Տնտեսագիտություն, 2-րդ գիրք, Մակրոտնտեսագիտություն, Եր., Ապոլոն, 1996
3. Балабанов И. Т. Риск-менеджмент: учебное пособие/ И. Т. Балабанов. — М: Изд-во Финансы и статистика, 1999. — 245 с.
4. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента: учебное пособие /И. Т. Балабанов. -М. : Изд-во Финансы и статистика, 1999. — 289 с.
5. Бойдел Т. Как улучшить управление организацией: пособие для руководителя/ Т. Бойдел. — М. : Изд-во АО “Ассиана”, 1996. – 186 с.
6. Веснин В. Р. Основы менеджмента: учебное пособие/ В. Р. Веснин. — М. : Изд-во “Триада, Лтд”, 2005. – 395 с.
7. Виханский О. С. Менеджмент: учебное пособие/ О. С. Виханский. – М. : Изд-во ЮНИТИ, 2005. – 459 с.
8. Галькович, Р. С. Основы менеджмента: учебник/ Галькович Р. С., Набоков В. И. — М. :Изд-во ИНФРА-М, 2001. – 386 с.
9. Герчикова И. Н. Менеджмент: учебник/ И. Н. Герчикова. — М. : Изд-во Банки и биржи ЮНИТИ, 1996. – 496 с.
10. ….

Էջ 61 Գին 25000 Պատվիրել