diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու հիմնահարցերը

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելը
1.1 Կալանավորման էությունը և նպատակները
1.2 Կալանավորման պայմանները միեդ և հհ վճռաբեկ դատարանի իրավական դիրքորոշումների համատեքստում
1.3 Կալանավորման հիմքերը և կարգը
Գլուխ 2. Կալանքի տակ պահելու ժամկետները և կալանքից ազատելը
2.1 Կալանքի տակ պահելու ժամկետը և դրա երկարացման առանձնահատկությունները հհ վճռաբեկ դատարանի դիրքորոշումների լույսի ներքո
2.2 Մեղադրյալին կալանքից ազատելը
Ամփոփում. Եզրհանագումներ և առաջարկություններ

Հատված
Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ
1. ՀՀ Սահմանադրություն (փոփոխություններով), ընդ. է 1995 թ. Հուլիսի 5-ին, ՀՀՊՏ 2005.12.05/ Հատուկ թողարկում Հոդ. 1426:
2. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն: Ընդհանուր մաս, ԵՊՀ., Երևան 2003:
3. Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն: Ընդհանուր մաս, ԵՊՀ., Երևան 2004:
4. Ասլան Հովհաննեսի Ավետիսյանի վերաբերյալ Վճռաբեկ դատարանի 2008 թվականի հոկտեմբերի 31-ի թիվ ԱՎԴ/0022/06/08 որոշման 18-20-րդ կետերը:
5. Արամ Սեյրանի Ճուղուրյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի 2007 թվականի օգոստոսի 30-ի թիվ ՎԲ-132/07 որոշումը:
6. Աշոտ Գագիկի Առաքելյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի 2010 թվականի հուլիսի 23-ի թիվ ԵԿԴ/0580/06/09 որոշման 19-րդ կետը:
7. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի Ա. Զյաբլիցևի վերաբերյալ որոշում, ԿԴ/0020/06/13:
8. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի Վ. Մինասյանի վերաբերյալ որոշում, ՀՅՔՐԴ 3/0106/01/08:
9. Տ. Վահրադյանի վերաբերյալ Վճռաբեկ դատարանի 2008թ. դեկտեմբերի 26-ի ԼԴ/0197/06/08 որոշման 41-րդ կետը:
10. Ասլան Ավետիսյանի վերաբերյալ գործով Վճռաբեկ դատարանի 2008թ. հոկտեմբերի 31-ի թիվ ԱՎԴ/0022/06/08 որոշման 19-20-րդ կետերը:
11. ՀՀ վճռաբեկ դատարանի Ա. Առաքելյանի վերաբերյալ որոշում, ԵԿԴ/0580/06/09:

Էջ 30 Գին 12000 Պատվիրել