diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Ինտերնետ տեխնոլոգիաների դերը կազմակերպության կառավարման կատարելագործման մեջ (Անելիք բանկի օրինակով

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Ինտերնետ տեխնոլոգիաների էությունն ու ընդհանուր բնութագիրը
1.1 Ինտերնետ տեխնոլոգիաների էությունն ու առանձնահատկությունները,
1.2 Ինտերնետ տեխնոլոգիաների կիրառման ուղղությունները կազմակերպություններում
1.3 Տեղեկատվության անտվանգությունը ինտերնետային տեխնոլոգիաներում
Գլուխ 2. Ինտերնետ տեխնոլոգիաների դերն ու կատարելագործման ուղիները «Անելիք բանկ» ՓԲԸ-ի կառավարման մեջ
2.1 «Անելիք բանկ» ՓԲԸ-ի գործունեության ընդհանուր բնութագիրը
2.2 Անելիք բանկում ինտերնետ տեխնոլոգիաների կիրառման ուղղություններ
2.3 Անելիք բանկի կառավարման զարգացման ուղիները ինտերնետ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ
Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Հատված
Ներկայումս ողջ աշխարհում լայն տարածում և զարգացում են ստացել ինտերնետ տեխնոլոգիաները: Ժամանակակից հասարակությունը ընդգծում է ինտերնետ ռեսուրսների ակտիվ օգտագործումը որպես հասարակական արդյունք, որը ապահովում է առանց որևէ սահմանափակման ցանկացած տեղեկատվության տնօրինելու հնարավորություն:
Ինտերնետն ապահովում է ծառայությունների լայն հնարավորություն իր օգտատերերին, որոնցից առավել տարածված ծառայություններից են տարաբնույթ փաստաթղթերի տրամադրումը, ծրագրերի և գրքերի տեքստերի տարածումը, էլեկտրոնային փոստը, լուրերի ծառայությունը և այլն: Ցանցի տեխնոլոգիաները լայնորեն օգտագործվում են կրթական ու գիտական նպատակներով, բիզնեսի ոլորտում: Ինտերնետ ցանցը կորպորատիվ VPN ցանցերի ստեղծման հիմքն է: Ինտերնետ ցանցի զարգացումը նպաստել է բոլորովին նոր ինտերնետ տեխնոլոգիաների առաջացմանը: Ինտերնետ տեխնոլոգիաները, որպես մարդու կյանքի անբաժան մաս, հնարավորություն են տալիս կառավարել տեղեկատվության հսկայական հոսքը: Ընդհանուր առմամբ, ինտերնետ տեխնոլոգիաները ինժեներական և տեխնոլոգիական գիտությունների համակցություն են, որոնց միջոցով կազմակերպվում է ժամանակակից հասարակության կյանքի և գործունեության ընթացքը: Ինտերնետ տեխնոլոգիաները մշակում են տեղեկատվությունը, հնարավորություն ունեն պահպանելու բավականին ծավալուն տեղեկատվություն, ինչպես նաև փոխանցել այն կարճ ժամանակահատվածում ցանկացած հեռավորության վրա:

Գրականության ցանկ
1. ՀՀ Կառավարության որոշումը էլեկտրոնային գնումների համակարգի ներդրման ռազմավարությունը հաստատելու համար, 20.02.2006
2. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» (Ընդունված է 2011 թվականի ապրիլի 14-ին)
3. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը Առևտրի և ծառայությունների մասին (Ընդունված է 2004 թվականի նոյ.24-ին)
4. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին»
5. Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրոնային առևտրի զարգացման, ցանցային պատրաստվածության և տեխնիկական հագեցվածության ծրագիր. ՀՀ կառավարության 2013թ. սեպտեմբերի 19-ի նիստի N 37 արձանագրային որոշման հավելված 1
6. Կիրակոսյան Գ., Մոմջյան Մ. Էլեկտրոնային վճարահաշվարկային համակարգերի զարգացման հեռանկարներն ՀՀ-ում. «21-րդ ԴԱՐ», թիվ 5 (39), 2011թ.
7. Մանուկյան Ա. Հայաստանում էլեկտրոնային առևտրի իրավական կարգավորման նորովի մոտեցումներ. Ֆինանսներ և էկոնոմիկա #1 (163) հունվար, 2014.
8. Պետրոսյան Ա. Էլեկտրոնային առևտրի և էլեկտրոնային վճարահաշվարկային համակարգերի զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, Գիտաժողովի նյութեր, 2013.
9. Պողոսյան Ա., Մուրադյան Վ., Հակոբյան Ա.,«Էլեկտրոնային կոմերցիա», Երևան, Հեղինակային հրատարակչություն, 2005թ.
10. Պողոսյան Ա. Ինտերնետ մարքեթինգի համառոտ ձեռնարկ. Երևան, 2009.


Էջ 61 Գին 25000 Պատվիրել