diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Էլեկտրոնային կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում (Երևան քաղաքի օրինակով)

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Տեղական ինքնակառավարման համակարգում էլեկտրոնային կառավարման ներդրման տեսամեթոդաբանական հիմքերը
1. 1 Տեղական ինքնակառավարման մարմինների դերը պետական կառավարման համակարգում
1. 2 Էլեկտրոնային կառավարման համակարգի էությունը, սկզբունքներն ու նպատակները
1. 3 Տեղական ինքնակառավարման մարմիններում էլեկտրոնային կառավարման համակարգի նեդրման միջազգային փորձը
Գլուխ 2. ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում տեղեկատվական կառավարման առանձնահատկությունները
2. 1 Տեղական ինքնակառավարման մարմինների տեղեկատվայնացման և տեղեկատվական հասարակության զարգացման խնդիրները
2. 2 Էլեկտրոնային կառավարման համակարգի առանձնահատկությունները ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում
Գլուխ 3. Էլեկտրոնային կառավարման համակարգի կատարելագործման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները ՀՀ ՏԻՄ-երում
3. 1 ՀՀ ՏԻՄ-երում էլեկտրոնային կառավարման բարեփոխումները և արդյունավետությունը
3. 2 ՀՀ ՏԻՄ-երում էլեկտրոնային կառավարման զարգացման հեռանկարները
Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Հատված
Պետություն-հասարակություն կապն արդյունավետ իրականացնելու համար պետությունները անցում են կատարում էլեկտրոնային կառավարման` ապահովելով հասարակական բոլոր շերտերի քաղաքացիական մասնակցությունը, տեղեկատվական աղբյուրներին մուտքի հավասար հնարավորությունը: Պետական կառավարական մարմինները ստեղծում են էլեկտրոնային ծառայությունների մատուցման միասնական համակարգ, որը պահանջում է այդ ուղղությամբ նրանց ինտեգրում, ստանդարտացում, ռացիոնալացում, տվյալների միասնական բազայի ստեղծում: Ժամանակակից հեռահաղորդակցության արդյունք Էլեկտրոնային համայնքները իրենց անդամներին հնարավորություն են տալիս քննարկել հետաքրքրող հարցերը, իրականացնել մտքերի և փորձի փոխանակում, ապահովում է հանրային հարցերի վիրտուալ քննարկմանը, իսկ համակարգչային տեխնոլոգիաները և մասնավորապես համացանցը զգալիորեն հեշտացրել են պետություն­հասարակություն կապը, մասնավորապես կառավարության, պետական կառավարման այլ մարմինների և տարբեր գերատեսչությունների էլեկտրոնային կայքերը հնարավորություն են տալիս կիրառել պետական գերատեսչությունների բոլոր գործիքներն ու հարմարավետ միջավայր ստեղծել դրանց օգտագործման համար:

Գրականության ցանկ
1. Խաչատրյան Կ., «Տեղեկատվության տեսություն, գիտելիքահենք տնտեսություն և սոցիալական քաղաքականություն», Բանբեր ՀՊՏՀ, 2011/1
2. Քալանթարյան Է. Ա. ՀՀ էլեկտրոնային կառավարման արդի վիճակը և զարգացման հեռանկարները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան 2013թ., էջ 66-74
3. Սարգսյան Կ., Էլեկտրոնային կառավարման ներդրման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, Ե., 2015
4. Մինասյան Ա. Էլեկտրոնային կառավարման զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում, «Ֆինանսներ և էկոնոմիկա», № 1, հունվար, 2011
5. Սուքիասյան Հ. Տեղեկատվական հասարակություն. Էլեկտրոնային կառավարություն և էլեկտրոնային կառավարում, «21-րդ դար», թիվ 1 (23), 2009:
6. Ղազարյան Ն., Էլեկտրոնային վարչարարության իրավական հիմքերի վերանայման արդի հարցադրումները, ԵՊՀ, 2015 թ.,
7. Информационная теория экономики. М., Изд. 2-е, М. : КомКнига, 2007, — 352
8. Совместная рабочая сессия ЭКЕ и ЕВРОСТАТа по по электронному представлению данных (Женева, Швеицария, 13 — 15 Февралья 2002 г.) Рабочий доклад №3, էջ 11, http://www. unece. org/fileadmin/DAM/stats/documents/2002/02/edr/3. r. pdf
9. Стырин Е. М., Опыт Сингапура в создании систем «электронного правительства», Москва, 2010 http://open-gov. ru/?p=686
10. …. .

Էջ 65 Գին 28000 Պատվիրել