diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Բնական կաշվի սպառողական հատկությունները

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Բնական կաշվի կարևորագույն հատկությունները և դրանց ձևավորման գործոնները
1.1 Տարբեր կենդանիների մաշկի կառուցվածքը՝ որպես պատրաստի կաշվի որակի գործոն
1.2 Կաշվի մշակման տեխնոլոգիական գործընթացները և դրա հատկությունների միջև եղած փոխադարձ կապը
1.3 Կաշվի հատկությունների ուսումնասիրության մեթոդները
Գլուխ 2. Կոշիկի երեսամասի և ներբանամասի համար օգտագործվող բնական կաշվի փորձաքննություն
2.1 Կոշիկի երեսամասի համար օգտագործվող բնական կաշվի տեսականու և հատկությունների ուսումնասիրություն
2.2 Կոշիկի ներբանամասի համար օգտագործվող բնական կաշվի փորձաքննություն
2.3 Բնական կաշվի որակի համալիր հետազոտութոյւններ ըստ նյութական և գեղագիտական հատկությունների
Եզրակացություն

Հատված
Կաշվի արտադրությունը շատ կարևոր բնագավառ է և նպատակ ունի կենդանիների սպանդից ստացված հումքից ստանալ կաշի, որը օգտագործվում է տարբեր իրերի պատրաստման համար:
Հայտնի է, որ կաշին օգտագործվում է կոշիկի, հագուստների, կաշվեգալանտերային և այլ իրերի արտադրության համար: Կաշվից պատրաստված իրերը ունեն համալիր դրական հատկանիշներ, որոնք դժվար է ստանալ սինթետիկ եղանակով: Օրինակ, կաշվի ադսորբցիոն ունակությունը, պայմանավորում է դրանցից պատրաստված իրերի հիգիենիկ հատկությունները, ջերմապաշտպանությունը, առաձգականությունը և բարձր ամրությունը՝ ապահովելով արտադրանքի բարձր շահագործական արժանիքները:
Որակական բարձր հատկություններով օժտված ապրանքների անընդհատ աճող պահանջարկը աշխարհում, կաշվի արդյունաբերության առաջ դնում է այնպիսի խնդիրներ, որ արտադրվող ապրանքները լինեն մրցունակ, ունենան բարձր որակ, արտաքին գեղեցիկ տեսք, տեսականու մշտական նորացում և ընդլայնում:
ժամանակակից զարգացած գիտատեխնիկական առաջընթացը կաշվի արդյունաբերությանը հնարավորություն է տալիս լուծելու իր առջև դրված խնդիրները և հասնել դրանցից ստացվող ապրանքների որակի արմատական բարելավման:

Գրականության ցանկ
1. Մարգարյան Ս.Մ. Կաշվի և մորթու մշակման տարրական տեխնոլոգիա, Երևան 1997
2. Մարգարյան Ս.Մ., Մարմարյան Յու. Գ.- Կաշվի և մորթու քիմիա և տեխնոլոգիա -1-ին մաս, Երևան 2010
3. Մարգարյան Ս.Մ., Մարմարյան Յու. Գ.- Կաշվի և մորթու քիմիա և տեխնոլոգիա .2-րդ մաս- Դաբաղանյութեր և դաբաղում, Երևան 2017
4. Հ. Վ. Պողոսյան, Կաշի կոշկեղեն ապրանքների ապրանքագիտություն Երևան 1970,
5. Սարատիկյան Ս. Լ “Ապրանքագիտության հիմունքներ”, Երևան. 2002թ
6. Մարգարյան Ս.Մ., Պետրոսյան Ա.Վ. Կաշվի կոլագենի մոդիֆիկացիան մելեմի և մելամինցիանուրատի մեթիլօլ ածանցյալներով // Ենիկալոպյանական ընթերցումներ. Թեզիսների ժողովածու. ՀՊՃՀ. Երևան. – 2001.
7. Иванова В.Я. Товароведение и экспертиза кожевенной продукции, Вильсон Д. Химия кожевенного производства. Гизлегпром, М., Л., 1935, том 2, 490 с.
8. Метелькин А.И., Кузьмина Е.В. Дубление кожи солями циркония. Сб. “Кожевенная промышленность”, ЦНИТИЛегпром, серия Х, инф.5, 1962.
9. Фукин В.А. О комплексе свойств, определяющих комфортность обуви. /В.А. Фукин, Д.О. Сакулина, В.В. Костылева / Кожевенно-обувная промышленность, 1994, №1-2, с.37-38
10. Шаповал Н.И. Влияние влаги и тепла на релаксационные процессы в коже / Н.И. Шаповал, М.П. Куприянов // Известия высш. учеб завед. Технология легкойпром-ти. 1968. — №4. — С.96-99
11. Справочник кожевника (сырье и материалы) / Афонасьева Р.Я, Афонская Н.С., Бернштейн М.М. и др.; под ред. K.M. Зурабяна. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984.-384с.

Էջ 68 Գին 30000 Պատվիրել