diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Դիպլոմային Ա. Ֆայոլի աշխատությունների նշանակությունը կառավարման՝ որպես գիտության զարգացման համար

Բովանդակություն
Ներածություն
Գլուխ 1. Կառավարման տեսության դասական դպրոցների դիրքն ու նշանակությունը կառավարման տեսության մեջ
1. 1 Կառավարման դպրոցների ստեղծման նախադրյալները
1. 2 Վարչական դպրոցի ձևավորումը և առանձնահատկությունները
Գլուխ 2 Ա . Ֆայոլի գիտական ձեռքբերումները և դրանց դերը կառավարման գիտության մեջ
2. 1 Ա . Ֆայոլի կառավարման 14 սկզբունքների վերլուծությունը
2. 2 Ա . Ֆայոլի «Ընդհանուր և արդյունաբերական կառավարում» աշխատության վերլուծությունը
2. 3 Ֆայոլի նվաճումները կառավարման գիտության զարգացման գործում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ

Հատված
Այս աշխատանքի հատվածը անհասանելի է։

Գրականության ցանկ
«Մենեջմենթ» Յու. Մ. Սուվարյանի ընդհանուր խմբագրությամբ, Երևան «Տնտեսագետ» 2016թ. :,
Тэйлор Ф. У. Научная организация труда, М. Транспечать, 1924,
Файоль А. Учение об управлении, Рязань, 1924,
Файоль А. Учение об управлении (Научная организация труда и управления, М., 1965,
Файоль А. Общее и промышленное управление. – М. : Дело, 1991.
Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф., Основы менеджмента. Москва, Дело, 1995.
Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: Учебник. – 3-е изд. – М. : Гардарики, 2001. –с. 52
Ермакова Л. И. Эволюция теории и опыт эффективного управления за рубежом. – М. : Мир, 1994. с. 55
Семенова И. И. История менеджмента: Учеб. пособие для вузов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – с. 69

Էջ 61 Գին 25000 Պատվիրել