diplom.am

077 42 73 23 email` info@diplom.am

Թարգմանչական աշխատանքներ

Մատչելի գներով, կարճ ժամկետներում, բարձրակարգ մասնագետների կողմից

Պատվիրել

Կուրսային Սոցիալական աշխատանքի առանձնահատկությունները երեխայի խնամքի և պաշտպանության հաստատություններում

Պ Լ Ա Ն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
1. Երեխայի խնամքի և պաշտպանության հաստատությունների ընդհանուր նկարագիրը
2. Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալ-հոգեբանական զարգացման առանձնահատկությունները
3. ԱԾԽՄ երեխաների սոցիալականացման առանձնահատկությունները խնամքի հաստատություններում
4. Սոցիալական աշխատողի դերերն ու գործառույթները խնամքի հաստատություններում
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

1. Անաստասյան Բ., Ազգային ավանդույթների, սովորույթների դերը երեխաների ընտանեկան դաստիարակության գործում. Ընտանիք և ազգային հոգեբանություն, Ե., 1991.
2. Հայ Օգնության Միություն, Պետական աջակցություն ՀՀ մանկական խնամակալական կազմակերպությունների շրջանավարտներին, Տարեկան հաշվետվություն, Ե., 2009.
3. «Հայաստանի Հանրապետությունում երեխաների խնամք և պաշտպանություն իրականացնող հաստատությունների տիպերի ցանկը, դրանցում երեխաների տեղավորման չափանիշները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ի n 2179-ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասինե Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 24 մարտի 2005թվականի N 381-Ն որոշում
4. ՀՀՊՏ, թիվ 46 /221, 30 10 02.
5. ՀՀՊՏ, թիվ 29. 25 դեպտեմբերի, 1997.
6. ՀՀՊՏ, 2003 թիվ 44 /279/
7. Ղարախանյան Գ. Հ. –ՀՀ Ընտանեկան իրավունք, Երևան, 2008.
8. Մնացականյան Ա. Մ. Երեխաների սոցիալականացման խնդիրները հետխորհրդային Հայաստանի մանկատներում. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2011. - № 3.,
9. ՄԱԿ-ի Երեխայի իրավունքների մասին Կոնվենցիա
10. Изард К. Э. Психология эмоций. СПб, Питер, 2006.
11. Крейн У. Теории развития. Секреты формирования личности. СПб, Прайм-ЕВРОЗНАК, 2002.
12. Лангмейер Й., Матейчек 3.Психическая депривация в детском возрасте. Прага 1984.
13. Прихожан А. М., Толстых Н.Н. Психология сиротства, 3-ое издание, Питер, 2007.
14. Реан А.А. Психология человека от рождения до смерти. Прайм- ЕВРОЗНАК, 2005.
15. Фурманов И.А., Фурманов Н. Ж., Аладин А.А. Психологическая работа с детьми, лишенными родительской опеки. Минск, 1998.
16. Энциклопедический словарь по культурологии (под ред. А. А. Радугина), М., 1997.

Էջ 28 Գին 3.500 Պատվիրել